Pogoji poslovanja

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja jezikovne šole Grammelot (v nadaljevanju ponudnik) urejajo obligacijska razmerja med ponudnikom in fizično ali pravno osebo (v nadaljevanju naročnik). Pogoji poslovanja veljajo za vse obiskovalce spletnega mesta in naročnike storitev. Naročnik s sklenitvijo sodelovanja potrjuje, da je seznanjen z vsebino splošnih pogojev, da z njimi in z veljavnim cenikom soglaša ter sprejema vse obveznosti iz tega naslova.

2. Plačilni pogoji za storitve oziroma izdelke

• 2.1 Navedene cene za storitve in izdelke na spletni strani www.grammelot.org, so izražene v evrih in vključujejo DDV, razen kjer je drugače določeno. Naročnik se obvezuje plačati navedeno ceno za izbrani jezikovni tečaj.

• 2.2 Izdelki oziroma storitve se plačajo preko položnice oziroma na dogovorjen način.

• 2.3 V primeru obročnega plačevanja storitev, kot tudi v primeru enkratnega plačila, zapade prvi obrok oziroma celoten znesek kupnine v plačilo 3. dan po sklenitvi pogodbe ter najkasneje na dan pred 1. učno uro. Zaradi načela enostavnosti, si ponudnik pridržuje pravico prikaza zaokroženih popustov pri objavljenih paketih. Zanemarljiva odstopnaja štejejo v škodo uporabnikov največ 0,23 odstotka ter v prid uporabnikov največ 0,62 odstotka. Popusti se med seboj izključujejo. Kupnino tečaja lahko naročnik poravna z nakazilom na podjetje Grammelot, Maruša Brežnik s.p., Lopata 24g, 3000 Celje, ki upravlja z jezikovno šolo Grammelot, TRR SI56 0400 0028 0953 554, odprt pri Novi KBM. Za zamujena plačila si ponudnik pridržuje pravico zaračunati zakonsko predpisane obresti.

3. Sklenitev pogodbe

Z izpolnitvijo prijavnega obrazca in s klikom na gumb “POŠLJI” naročnik potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev, na kar je ustrezno opozorjen ter z njimi v celoti soglaša. Z izpolnitvijo prijavnega obrazca in s klikom na gumb “POŠLJI” naročnik da pravno zavezujočo ponudbo za naročilo na želene storitve oz. izdelke jezikovne šole Grammelot.

Ponudnik to prijavo sprejme s poslanim elektronskim sporočilom na elektronski poštni naslov naročnika, ki ga je posredoval v spletni prijavi, v katerem naročniku sporoči, da sprejema oddano prijavo naročnika. S tem dejanjem pogodba med jezikovno šolo Grammelot in naročnikom stopi v veljavo. Pogodba se sklene v slovenskem jeziku. Rok trajanja pogodbe je dogovorjen v ponudbi.

Jezikovna šola Grammelot v primeru odpovedi s strani naročnika, za vsako posamezno pogodbo stranki za pokrivanje manipulativnih stroškov, ki nastanejo z obdelavo prijavnega in odjavnega postopka, zaračuna 40€.

4. Pravica do odstopa prijave

Naročnik sme odstopiti od svoje pogodbene obveznosti v roku 15 dni od sklenitve pogodbe preko spleta brez navedbe razloga (43. člen Zakona o varstvu potrošnikov). Ne glede na pravico do odpovedi mora naročnik plačati tiste storitve in/ali izdelke, ki so bili že opravljeni. Prav tako se v tem primeru še dodatno zaračuna manipulativne stroške, ki nastanejo z obdelavo prijavnega in odjavnega postopka in znašajo 40€.

Če se naročnik prijavi na tečaj osebno, odstop od prijave ni več mogoč, razen v primeru bolezni v trajanju nad 30 dni, smrti sorodnika v prvem kolenu, obvezne službene odsotnosti. Za te primere mora naročnik s priporočeno pošto poslati dokazilo o dogodku.

Naročnik odpove pogodbo s priporočenim pisnim obvestilom naslovljenim na sedež podjetja Grammelot, Maruša Brežnik s.p., Lopata 24g, 3000 Celje, Slovenija. Odpoved začne učinkovati, ko jezikovna šola Grammelot v odrejenem roku prevzame priporočeno pošto. Odpovedno obdobje se začne s sklenitvijo pogodbe. Če je naročnik že začel s tečajem, pravica do odstopa ne velja. Prepozne ali neutemeljene pritožbe, ki bi nastale zaradi naročnikove neinformiranosti oz. površnosti, ne morejo biti predmet odpovednega razloga. V primeru odstopa mora ponudnik naročniku najkasneje v 14 dneh po vročitvi sporočila o odstopu od pogodbe vrniti izvršena plačila.

5. Prekinitev skupinskega tečaja

Naročnik lahko prekine tečaj le v primeru izrednega dogodka, to je le v primeru bolezni v trajanju nad 30 dni, smrt sorodnika v prvem kolenu ali obvezna službena odsotnost. Za navedene primere mora naročnik ustrezno obvestiti izvajalca. Naročnik mora s priporočeno pošto izvajalcu poslati dokazilo o dogodku. Naročnik je v primeru odpovedi iz utemeljenega razloga dolžan poravnati manipulativne stroške v znesku 40 EUR in tiste storitve in/ali izdelke, ki so bili že opravljeni.

V kolikor naročnik preneha z obiskovanjem tečaja zaradi drugih razlogov, ni upravičen do vrnitve sorazmernega dela plačanega zneska in je dolžan poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve, saj se šteje, da je storitev opravljena kot je bilo dogovorjeno. V kolikor želi naročnik pred iztekom dogovorjenega obdobja vezave enostranssko prekiniti z obiskovanjem skupinskega tečaja in zato nima utemeljenega razloga je dolžan pisno (po navadni pošti ali po elektronski pošti na naslov info@grammelot.org) obvestiti izvajalca in poravnati vse nastale stroške do trenutka odstopa od naročnine.

Naročnik mora tako poravnati strošek razlike v prejetih ugodnostih, ki jih je bil deležen zaradi sklenitve naročniškega razmerja z vezavo. Strošek predstavlja razliko med plačano mesečno naročnino, pri kateri je naročnik dobil popust od redne cene in redno ceno mesečne naročnine na jezikovni tečaj brez popustov, ki znaša 89,90 EUR. Prav tako mora naročnik poravnati strošek predčasne odpovedi naročnine v vrednosti ene mesečne naročnine v znesku 89,90 EUR, kar izvajalcu omogoča normalno izvajanje skupinskega tečaja za preostale udeležence v skupini.

6. Individualni tečaji – odpoved srečanja

Naročnik je dolžan srečanje odpovedati vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom. V nasprotnem primeru se naročniku obračuna ena učna ura. Naročniku se bo zaračunala vsaka učna ura, ki ni bila odpovedana ali je bila odpovedana prepozno. V primeru predčasne prekinitve naročnine individualnega tečaja je naročnik dolžan poravnati strošek razlike v prejetih ugodnostih, ki jih je bil deležen zaradi sklenitve naročniškega razmerja z vezavo.

Strošek predstavlja razliko med ceno na učno uro s priznanim popustom in redno ceno na učno uro brez popusta. Naročnik je v primeru odpovedi prav tako dolžan poravnati manipulativne stroške v znesku 40 EUR. V primeru odpovedi tečaja je naročnik dolžan obvestiti vodstvo jezikovne šole Grammelot in ne učitelja. Tečaj lahko naročnik odpove s klicem na telefonsko številko 070 602 685 ali pisno po elektronski pošti na naslov info@grammelot.org.

7. Izvedba tečajev

• 7.1 Opredelitev trajanja jezikovnih tečajev: Ena učna ura traja 45 minut.

• 7.2 Izvajanje: Tečaje za ponudnika izvajajo kvalificirani pogodbeni sodelavci.

• 7.3 Tečaj se ne izvede: V primeru, da izvajalec v predvidenem terminu iz kakršnih koli razlogov ne more zagotoviti izvedbe tečaja, na katerega je naročnik prijavljen, se naročnikova prijava prenese v naslednje obdobje. V primeru, da izvajalec ne more zagotoviti izvedbe jezikovnega tečaja več kot mesec dni od predvidenega termina, je naročnik upravičen do vračila vplačane kupnine v polnem znesku. Vračilo kupnine se izvede v roku 15 dni po prejetem pisnem zahtevku za vračilo kupnine.

• 7.4 Skupinski tečaji: Cene za vse skupinske tečaje, objavljene na spletni strani www.grammelot.org veljajo za najmanj 4 udeležence v skupini. V primeru, da se število vpisanih kandidatov med izvedbo tečaja zmanjša zaradi razlogov na katere izvajalec nima vpliva (npr. odstop enega ali več kandidatov), s čimer minimum 4 udeleženci ni dosežen, si izvajalec z namenom zagotavljanja nadaljnje izvedbe izobraževanja, pridružuje pravico, da se število učnih ur zmanjša: Za število 3 tečajnikov, se število ur zmanjša na 27 ur. Za število 2 tečajnikov, se število ur zmanjša na 21 ur. Zaradi manjšega števila udeležencev v skupini je intenzivnost jezikovnega izobraževanja višja, storitev, ki jo naročniki prejmejo, pa bolj kakovostna.

8. Poletna jezikovna šola

V skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov lahko prijavitelj odpove izobraževanje v roku 15 dni od dneva »prijave na daljavo«, in sicer s priporočeno pošiljko. Manipulativni stroški znašajo 20,00 EUR. S prijavo na jezikovne počitnice dovoljujem, da jezikovna šola Grammelot objavi fotografije ali posnetke mojega otroka na svojih spletnih straneh, tiskovinah in ostalih družabnih omrežjih.

Tečaj se odpove v kolikor je število prijav manjše od 5. V tem primeru se vplačana sredstva v celoti povrnejo. V kolikor obnašanje učenca/učenke ni primerno si pridržujemo pravico, da o tem obvestimo starše, ki otroka prevzamejo predčasno. V takih primerih vam ne povrnemo šolnine.

9. Odgovornost

Jezikovna šola Grammelot ne sprejema nobene odgovornosti za nedoseganje določenih učnih ciljev. Prav tako ne sprejema nobene odgovornosti za odpoved posameznih učnih ur oz. tečajev v celoti, v primeru kakršnihkoli razlogov.

10. Pritožbe in pripombe

Pritožbe in pripombe v zvezi z izvedbo izobraževanj ponudnik sprejema v roku 24 ur po opravljeni storitvi s priloženim računom ali predračunom in pisno obrazložitvijo. Kasnejših reklamacij se ne upošteva in na podlagi slednjih ne vrača denarja.

11. Upravičenost

Naročnik ni upravičen do vračila sorazmernega deleža vplačanega zneska, v primeru, da se iz kakršnihkoli drugih razlogov, kot navedenih zgoraj, ni mogel udeležiti določenih ur. Prav tako se te ure ne prenesejo.

12. Varovanje osebnih podatkov in drugih gradiv

Ob izpolnitvi prijavnega obrazca naročnik dovoljuje jezikovni šoli Grammelot, da z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z naročnikovimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Osebni podatki naročnikov bodo hranjeni za interno obdelavo in za izvajalčeve lastne promocijske namene v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Naročnik lahko kadarkoli pisno ali po e-pošti zahteva, da ponudnik v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati naročnikove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

S prijavo na tečaj naročnik za neomejeno obdobje dovoljuje uporabo fotografij in posnetkov s tečajev za komercialne namene jezikovne šole Grammelot. Če se naročnik z objavo ne strinja, mora o tem obvestiti ponudnika pred začetkom tečaja. Osebnih podatkov ponudnik ne bo zlorabil ali posredoval tretjim osebam.

13. Pristojno sodišče

Morebitne spore bodo stranke poskušale reševati sporazumno. Če sporazumno reševanje ne bo mogoče, je za reševanje sporov s pravimi osebami pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. Za reševanje sporov s fizičnimi osebami pa je pristojno sodišče na območju katerega ima stranka stalno prebivališče.

14. Podatki podjetja in delavni čas

GRAMMELOT, Maruša Brežnik s.p., Lopata 24g, 3000 Celje, Slovenija

Davčna številka: SI 56029292

Banka: Nova KBM D.D., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor

Račun: IBAN: SI56 0400 0028 0953 554

Telefon: 070 602 685 E-pošta: info@grammelot.org Spletna stran: www.grammelot.org

Lokacija izvajanja tečajev (če ni dogovorjeno drugače)

– spletne učilnice Zoom

Po telefonu smo dosegljivi vsak delavnik med 08.30 in 18.30 uro.

sl_SISlovenščina